ای کاش یاد می گرفتیم

عصبانیتمون از دست دیگران رو سر کسی که از همه جا بی خبره و واسه خوشبختی

ما داره تلاش می کنه خالی نکنیم.

 

#زنده یاد منوچهر نوذری