فرق بسیار زیادی ست

بین کسی که کم می آورد

با کسی که کوتاه می آید

 

#جزیره سرگردانی / سیمین دانشور

 

 

 

 

Twitter : @Mosleh_68

 

Instagram : @Mosleh68

 

Telegram : @Mosleh68

 

web : M68.ir

 

Twitter : @Mosleh_68

 

Instagram : @Mosleh68

 

Telegram : @Mosleh68

 

web : M68.ir