مشکلات انسانهای بزرگ را متعالی می سازد

و انسانهای کوچک را متلاشی ...

 

 

Twitter : @Mosleh_68

 

Instagram : @Mosleh68

 

Telegram : @Mosleh68

 

web : M68.ir